top of page

Vedtægter til Ravns Hird

 

§ 1. Formål
Gennem fællesskab og træning, at dyrke viking kampsport med autentiske våben under sikre forhold. Ravns Hird vil organiser træning for medlemmer samt arrangere deltagelse på markeder og forskellige arrangementer.

§ 2. Hjemstavn

Vi holder til i Jelling (Vejle kommunen) men geografisk dækker vi trekantsområdet. 

Adressen er pt. Eskelunden 39, 7300 Jelling (forkvinden)

§3 Medlemmer
Ravns hird optager medlemmer hele året. Mænd og kvinder, alle kan søge medlemskab, men de skal være fyldt 18 år.

Vi har 3 slags medlemskaber.
1. Aktive kriger kontingent 200 kr. om året
2. Alm. Medlemmer kontingent 100 kr. om året
3. Støtte medlemmer kontingent 50 kr. om året

Alle medlemmer har ret til deltagelse i arrangementer men, hvis der er pladsbegrænsning vil aktive krigere dog 1 prioritets.

Man kan altid ændre medlemskab til en anden type.
Man skal være aktivt medlem for at stille op til bestyrelsen (1 eller 2)

Indmeldelse sker ved udfyldelse og aflevering af foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Kontingent betales årligt. 

Et medlemskab ophører ved undladelse af kontingentbetaling.
Ved manglende betaling fremsendes påmindelse efter 7 dage.
Såfremt dette ignoreres og ikke betales, bortfalder medlemskabet.

Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelse. Kontingent betales ikke tilbage.

Medlemmer der er blevet slettet pga. manglende kontingentbetalinger, eller er foreningen skyldig på anden vis, kan ikke genoptages som medlemmer før gælden er betalt. 

Det er tilladt at være medlem af andre kampgrupper.

§ 4. Ret, pligt og ansvar
Ethvert medlem er ansvarlig for egne handlinger. Er disse handlinger i modstrid med foreningens vedtægter, kampregler eller gældende lov, er det medlemmet selv som er ansvarlig, ikke foreningen.

Ravns Hird kan ikke drages økonomisk til ansvar for medlemmernes selvstændige handlinger.
Ethvert medlem står selv til ansvar for spørgsmål om f.eks. erstatningspligt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der optræder uansvarligt i forhold til foreningens vedtægter, kampregler og generelt modarbejdelse af foreningen.

Ethvert medlem skal til alle tider følge de af bestyrelsen fastsatte kampregler og trænernes afgørelser.

Træner i Ravns hird har ansvaret for træningen, godkendelse samt våben tjek. Det er trænerne der endelig godkender om vedkommende er sikker til at kunne tage med ud til kampe.
Godkendelse er i to faser:
Godkendt på stål våben og det betyder at man må få vores runer på skjoldet og kan tage med ud til andre grupper såfremt et fuldgyldigt medlem også tager med og påtager sig ansvaret for medlemmet.
Anden fase er når vedkommende har været på sit første store marked (Trelleborg/Moesgaard) må man få ravnen på sit skjold og dermed fuldgyldigt medlem.

Ravn og runer er til låns og man skal vedligeholde sin træning ellers kan træneren fratage retten til at have det på sit skjold indtil man igen er godkendt.

Ravns hird benytter sig også af gæstetrænere. 

Gruppens trænere vil blive præsenteret hvert år ved generalforsamling/Alting

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke ret til, eller krav på, nogen del af foreningens overskud, formue, udbytte eller gæld.

Ravns Hird er ikke en politisk og religiøs forening.

Ravns Hird accepterer ikke at et medlem til træning eller kamp har indtaget alkohol eller nogen former for euforiserende stoffer.

 

§ 5. Bestyrelsen

Ravns Hird ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der er valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, kan genvælges for en ny periode.

Formanden vælges i ulige år for 2 år, og kasserer vælges i lige år for 2 år. Næstformanden, de 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges hvert år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er enige om beslutningen.

Man skal have været medlem af Ravns Hird i minimum 6 måneder, for at kunne stille op til bestyrelsen, med undtagelse af suppleant posterne.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen skitsere udvalgets arbejdsområder og tage stilling til arbejdets evt. tidsmæssige udstrækning og økonomi.
Bestyrelsen har den endelige beslutnings kompetence.

Bestyrelsen har ret til at have lukkede punkter på mødedagsordener når dette findes nødvendigt.

Der stemmes om alle poster, og en person skal vælges på simpelt flertal af generalforsamlingen, uagtet om der er en modstander.

 

§ 6. Økonomi

Forenings regnskabs år går fra marts til marts.
Der afholdes generalforsamlingen(alting) hvert år i marts måned.
Kontingentet for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen(alting).
Det daglige regnskab føres af kassereren.

Foreningens årsregnskab revideres af revisoren før det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Alle indtægter fra arrangementer går ubeskåret til Ravns Hird.

Foreningen har en samlet konto til indtægter samt udgifter i lokalt pengeinstituttet 

§ 7. Generalforsamling- Alting

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Dagsordenen sendes ud senest 5 dage før.

Alle aktive medlemmer er møde- og stemmeberettigede.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens/ forkvinden beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor suppleant
7. Evt.

Under pkt. 7 evt., kan generalforsamlingen diskutere frit, men der kan ikke træffes beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/3 af medlemmerne, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, skriftligt ytrer ønske herom.

Stemmeret: 1 stemme pr. aktive medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor vælges for et år ad gangen og skal mindst én gang årligt, før generalforsamlingen, afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.


 

Ravns Hird vedtægter godkendt på generalforsamling/Alting

Dato : 14/3-2022

Formand/kvinde 

Underskrift : Henriette Taaning

bottom of page